پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

دوستت دارم

  سالهاست برایم هم مادر بودی هم معلم   و برای شاگردانت معلمی همچون مادر   کاش قدر خوبیهایت را بدانیم     "روزت مبارک مادر عزیزم"  
/ 9 نظر / 12 بازدید